Courses Bachelor Display 2013-2014

Course Description To PDF
Course title Inleiding Ondernemings- en Faillissementsrecht
Course code PRI3002
ECTS credits 6,5
Assessment None
Period
Period Start End Mon Tue Wed Thu Fri
1 2-9-2013 25-10-2013 -
Level no level
Coordinator Raymond Luja
For more information: raymond.luja@maastrichtuniversity.nl
Language of instruction Dutch
Goals
Description
In het ondernemingsrechtelijke deel van dit blok wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste basisbegrippen van het ondernemingsrecht.
Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn: de juridische organisatie van een onderneming (rechtsvormen, organen en bevoegdheden), de vertegenwoordigingsbevoegdheid, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, en het kapitaal en vermogen van de vennootschap. De focus is met name gericht op de kapitaalvennootschappen – de naamloze en besloten vennootschap – maar ook de personenvennootschappen, de
vereniging en stichting komen aan bod. De te behandelen stof is verdeeld
over onderwijsgroepen en enkele colleges.

In het tweede deel van dit blok staat het faillissementsrecht centraal.
Aandacht wordt besteed aan het doel van het faillissement en de gevolgen ervan voor de gefailleerde, zijn vermogen en zijn schuldeisers. Besproken wordt wat er wel en niet in de boedel valt en hoe en door wie die wordt beheerd en vereffend. Er zal kort gekeken worden waarom de surseance van betaling niet functioneert zoals de wetgever dat voor ogen had, terwijl de schuldsaneringsregeling voor natuurlijke personen iets
uitgebreider aan de orde komt. Het blok wordt afgesloten met de bestudering van de manier waarop het vermogen van de failliete (rechts) persoon wordt verdeeld en de rangorde die hierbij geldt. De te behandelen stof is verdeeld over onderwijsgroepen en enkele colleges
Literature
M.J. Kroeze, L. Timmerman, J.B. Wezeman, De kern van het ondernemingsrecht, tweede druk, Deventer: Kluwer 2007 (± € 26,50)
J.J.A. Hamers, L.P.W. van Vliet, Inleiding Personenvennootschappen, derde druk, Den Haag: Boom juridische uitgevers 2007 (± € 31,=)
A.M.J. van Buchem-Spapens, Th. A. Pouw, Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering, achtste druk, Deventer: Kluwer 2008 (± € 40,=)
Prerequisites
Inleiding in het Nederlandse privaatrecht.
Teaching methods (indicative; course manual is definitive) PBL / Lecture
Assessment methods (indicative; course manual is definitive) Written Exam
Evaluation in previous academic year For the complete evaluation of this course please click "here"
This course belongs to the following programmes / specialisations
Bachelor Fiscal Economics Year 2-3 Compulsory Courses