Courses Bachelor Display 2013-2014

Course Description To PDF
Course title Hoofdzaken Formeel Belastingrecht
Course code TAX2001
ECTS credits 6,5
Assessment None
Period
Period Start End Mon Tue Wed Thu Fri
1 2-9-2013 25-10-2013
Level Intermediate
Coordinator Raymond Luja
For more information: raymond.luja@maastrichtuniversity.nl
Language of instruction
Goals
- De student bezit kennis van het (fiscale) bestuurs- en bestuursprocesrecht - De student is in staat een bezwaar- of beroepsschrift op te stellen - De student bezit kennis van het (fiscale) boeterecht en de daarmee samenhangende bepalingen van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens - De student bezit kennis van het invorderingsrecht
Description
In dit blok krijgt u een introductie in een aantal aspecten van het formele belastingrecht. Het blok behandelt drie vakgebieden. Het grootste deel van dit blok omvat het (fiscale) bestuurs- en bestuursprocesrecht. Daarbij wordt ingegaan op de relatie tussen de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Centraal staan daarbij onder meer de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de informatie-uitwisseling met de belastingdienst, het doen van aangifte, het opleggen van de aanslag, de (omkering van) bewijslast, de navordering en de naheffing. Daarna wordt stil gestaan bij de mogelijkheden voor bezwaar, beroep, hoger beroep en cassatie en de formele vereisten daarbij. In dit kader oefent u ook het schrijven van een bezwaar- of beroepschrift. Het tweede deel van dit blok behandelt de fiscale boete. Naast het bestuurlijke boeterecht in de Awb zullen ook hier de bijzondere fiscale bepalingen omtrent verzuim- en vergrijpboeten centraal staan. Bij dit boeterecht komen ook de grenzen met strafvervolging aan bod en de eisen die het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) stelt aan het proces van het opleggen van boeten. In het derde deel van dit blok komt de invordering van een vastgestelde belasting aan bod. Als de inspecteur de aanslag heeft vastgesteld en opgelegd wordt de aanslag naar de ontvanger gestuurd, die zich vervolgens bezighoudt met de inning van de aanslag. Hierbij staat de Invorderingswet centraal. Gekeken wordt naar betalingsprocedures, de dwangmiddelen die de belastingdienst heeft om bedragen in te vorderen, zoals beslaglegging of het aanvragen van faillissement, en de verschuldigdheid van rente.
Literature
Verplicht:
• Pocket Belastingwetten 2013, Kluwer, Deventer, 2013 óf Verzameling Belastingwetten 2013, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2013;
• De Blieck, Van Amersfoort e.a., Algemene wet inzake rijksbelastingen, meest recente druk, Kluwer, Deventer,
• Happé e.a., Algemeen fiscaal bestuursrecht, meest recente druk, Kluwer, Deventer;
• E. Poelmann (red.) Jurisprudentie formeel belastingrecht, 2e druk, Boom fiscale uitgevers, Den Haag, 2013;
• Reader ‘Teksten Hoofdzaken Formeel Belastingrecht 2013-2014’ (UM-reader)

Aanbevolen:
• Feteris, Formeel belastingrecht, onderwijseditie, meest recente druk, Kluwer, Deventer, 2007;
• L.J.A. Damen e.a., Bestuursrecht, deel 1 en deel 2, meest recente druk, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag
Prerequisites
Aanbeveling: inleiding in het materieel belastingrecht, bijvoorbeeld Inleiding belastingrecht (FdR) of Structuur loon- en inkomstenbelasting (SBE)
Teaching methods (indicative; course manual is definitive) PBL / Lecture / Assignment
Assessment methods (indicative; course manual is definitive) Written Exam
Evaluation in previous academic year For the complete evaluation of this course please click "here"
This course belongs to the following programmes / specialisations
Bachelor Fiscal Economics Year 2-3 Compulsory Courses