Courses Bachelor Display 2013-2014

Course Description To PDF
Course title Kostprijsverhogende Belastingen
Course code TAX3003
ECTS credits 6,5
Assessment None
Period
Period Start End Mon Tue Wed Thu Fri
2 28-10-2013 20-12-2013
Level no level
Coordinator Arthur Denie
For more information: arthur.denie@maastrichtuniversity.nl
Language of instruction Dutch
Goals
Het doel van het blok is de studenten vertrouwd te maken met de economische en juridische achtergronden van de Omzetbelasting/BTW, de Europese keuzes tussen de beginselen, het systeem en de opbouw van de wetgeving, de kernpunten van de wet, en de regelingen met betrekking tot onroerende zaken in het bijzonder.
Na het blok is de student in staat (toets) schriftelijk
enkele ideëen en/of opvattingen en/of concepten en/of rechtsoordelen op reproduktief niveau te verwoorden;
met behulp van de wettekst uit complexen van feiten en/of gebeurtenissen de juridisch relevante problemen en vragen te halen en deze tot een rechtens juiste oplossing te brengen.
Description
Het vak Kostprijsverhogende belastingen omvat diverse belastingen zoals omzetbelasting, accijnzen, milieuheffingen, bijzondere verbruiksbelastingen enz. Het blok kostprijsverhogende belastingen is toegespitst op de omzetbelasting. Van genoemde belastingen is de omzetbelasting (BTW) zowel in maatschappelijk als in wetenschappelijk
opzicht de belangrijkste. Elke ondernemer heeft ermee te maken. De nationale opbrengst bedraagt meer dan € 40 miljard. Een klein deel van de opbrengst behoort tot de eigen middelen van de EU.
De omzetbelasting wordt grotendeels beheerst door Europese regelgeving en Rechtspraak van het Hof van Justitie EG. De harmonisering van de omzetbelasting, die sinds 1967 voortschrijdt en in 1993 de afschaffing van de fysieke grenscontroles met zich bracht, staat in dienst van de verdere realisering van de interne markt waarop gelijke
concurrentievoorwaarden gelden. Het systeem van heffing, het toepassingsbereik, de structuur van de regelgeving, alle fiscaal relevante elementen ter vaststelling van een belastingschuld, zelfs detailregels en begrippen zijn Europees vastgelegd. Voor zover er onduidelijkheden in de toepassing van regels rijzen wordt de regelgeving
vaak door het Hof van Justitie EG uitgelegd. Dit proces van interpretatie heeft inmiddels zulke omvang en diepgang gekregen, dat de nationale regelgeving en rechtspraak een voor de praktijk betrekkelijker effect hebben gekregen. De BTW-richtlijnen zijn tot de Lid-Staten gericht, maar ondernemers kunnen er rechten aan ontlenen. Het blok steunt op drie gedachten.
In de eerste plaats maakt men kennis met genoemde aspecten: van het systeem tot en met het belang voor de ondernemer en de, Europese, economie. Voorts maakt men met behulp van casuïstiek studie van de kernpunten van het btw-recht: belastingplicht, belastbaar feit, aftrek van voorbelasting, grensoverschrijding, enz. Tenslotte behandelt men
diepgaand de onroerend-goedproblematiek in samenhang met de Overdrachtsbelasting.

Gedurende het blok worden colleges gegeven (1 x per week). De te behandelen casus in de werkgroepen hebben een tweeledig doel. Zij ondersteunen de studenten bij de oefening om uit de feitelijkheid de fiscaal-juridische problemen te herkennen.
Dit en het verder analyseren en oplossen van de casus beoogt tevens het vlak waarbinnen de casus of de rechtsvraag speelt, te leren kennen als deel van het geheel (bijv. plaats en functie van vrijstellingen, of, de allocatie van ondernemersactiviteiten als probleem van internationale afbakening. enz.). Daarmee verwerft men ook overzicht met betrekking tot de achtergronden van de regelgeving
Literature
Omzetbelasting, (thans) elfde druk, Van Kesteren en Van Hilten; Fed Fiscale studieserie, nr. 6.
Recente druk van een van de werken op het gebied van onroerend goed en/of reader of evt. ten tijde van het blok uitgereikte stencils; e.e.a. via EleUM bekend te maken.
Prerequisites
Basale kennis van het civiele en Europese recht wordt voorondersteld.
Teaching methods (indicative; course manual is definitive) PBL / Lecture / Groupwork
Assessment methods (indicative; course manual is definitive) Written Exam
Evaluation in previous academic year For the complete evaluation of this course please click "here"
This course belongs to the following programmes / specialisations
Bachelor Fiscal Economics Year 2-3 Compulsory Courses