Courses Bachelor Display 2020-2021

Course Description To PDF
Course title Hoofdzaken Formeel Belastingrecht
Course code TAX2001
ECTS credits 6,5
Assessment Whole/Half Grades
Period
Period Start End Mon Tue Wed Thu Fri
1 31-8-2020 16-10-2020
Level Intermediate
Coordinator Nadine Gorissen
For more information: nadine.gorissen@maastrichtuniversity.nl
Language of instruction Dutch
Goals
* De student bezit diepgaande kennis van het (fiscale) bestuurs- en bestuursprocesrecht
* Hij/Zij kan formeelrechtelijke vraagstukken analyseren en interpreteren op het niveau van de bacherloropleiding. De student is in staat een bezwaar- of beroepsschrift op te stellen
* De student bezit kennis van het (fiscale) boeterecht en de daarmee samenhangende bepalingen van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens
* De student is in staat vraagstukken op het gebied van het invorderingsrecht op te lossen.
Description
PLEASE NOTE THAT THE INFORMATION ABOUT THE TEACHING AND ASSESSMENT METHOD(S) USED IN THIS COURSE IS WITH RESERVATION. THE INFORMATION PROVIDED HERE IS BASED ON THE COURSE SETUP PRIOR TO THE CORONAVIRUS CRISIS. AS A CONSEQUENCE OF THE CRISIS, COURSE COORDINATORS MAY BE FORCED TO CHANGE THE TEACHING AND ASSESSMENT METHODS USED. THE MOST UP-TO-DATE INFORMATION ABOUT THE TEACHING/ASSESSMENT METHOD(S) WILL BE AVAILABLE IN THE COURSE SYLLABUS.

In dit blok krijgt u een introductie in een groot aantal aspecten van het formele belastingrecht. Het blok behandelt drie vakgebieden. Het grootste deel van dit blok omvat het (fiscale) bestuurs- en bestuursprocesrecht. Daarbij wordt ingegaan op de relatie tussen de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Centraal staan daarbij onder meer de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de informatie-uitwisseling met de belastingdienst, het doen van aangifte, het opleggen van de aanslag, de (omkering van) bewijslast, de navordering en de naheffing. Ook het leerstuk van het fiscaal compromis wordt behandeld. Daarna wordt stil gestaan bij de mogelijkheden voor bezwaar, beroep, hoger beroep en cassatie en de formele vereisten daarbij, tevens komt het leerstuk van de schadevergoeding bij onrechtmatig handelen aan de orde. In dit kader oefent u ook het schrijven van een bezwaar- of beroepschrift. Het tweede deel van dit blok behandelt de fiscale boete. Naast het bestuurlijke boeterecht in de Awb zullen hier ook de bijzondere fiscale bepalingen omtrent verzuim- en vergrijpboeten centraal staan. Bij dit boeterecht komen ook de grenzen met strafvervolging aan bod en de eisen die het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) stelt aan het proces van het opleggen van boeten. In het derde deel van dit blok verwerft u kennis over de invordering van een vastgestelde belasting. Als de inspecteur de aanslag heeft vastgesteld en opgelegd wordt de aanslag naar de ontvanger gestuurd, die zich vervolgens bezighoudt met de inning van de aanslag. Hierbij staat de Invorderingswet centraal. Gekeken wordt naar betalingsprocedures, de dwangmiddelen die de belastingdienst heeft om bedragen in te vorderen, zoals beslaglegging of het aanvragen van faillissement, en de verschuldigdheid van rente.
Literature
Verplicht:
* Pocket Belastingwetten 2018, Kluwer, Deventer, 2018 óf Verzameling Belastingwetten 2018, Sdu Uitgevers, Den Haag, 2017;
* E.C.G. Okhuizen en L.J.A. Pieterse (red.), Hoofdzaken formeel Belastingrecht, Boom fiscale uitgevers, Den Haag, meest actuele druk;
* E. Poelmann (red.) Jurisprudentie formeel belastingrecht, Boom fiscale uitgevers, Den Haag, 2018;
* Reader ‘Teksten Hoofdzaken Formeel Belastingrecht 2018-2019’ (UM-reader)

Aanbevolen:
* Douma e.a., Algemene wet inzake rijksbelastingen, meest recente druk, Kluwer, Deventer,
* Happé e.a., Algemeen fiscaal bestuursrecht, meest recente druk, Kluwer, Deventer;
* M.C.M. de Kroon, e.a., Cursus belastingrecht, Formeel Belastingrecht, Studenteneditie 2018-2019, Kluwer, Deventer, 2018
* L.J.A. Damen e.a., Bestuursrecht, deel 1 en deel 2, meest recente druk, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag
Prerequisites
Aanbeveling:
* Inleiding in het materieel belastingrecht, bijvoorbeeld Inleiding belastingrecht (FdR) of
* Structuur loon- en inkomstenbelasting (SBE)
Privaatrecht, bestuursrecht en inleiding belastingrecht voorzover het in het voorgaande jaar is behandeld.
Teaching methods (indicative; course manual is definitive) PBL / Lecture / Assignment
Assessment methods (indicative; course manual is definitive) Final Paper / Written Exam
Evaluation in previous academic year For the complete evaluation of this course please click "here"
This course belongs to the following programmes / specialisations
Bachelor Fiscal Economics Year 3 Compulsory Course(s)