Courses Bachelor Display 2020-2021

Course Description To PDF
Course title Vennootschapsbelasting
Course code TAX3005
ECTS credits 6,5
Assessment Whole/Half Grades
Period
Period Start End Mon Tue Wed Thu Fri
4 1-2-2021 26-3-2021
Level no level
Coordinator Hans Arts
For more information: hans.arts@maastrichtuniversity.nl
Language of instruction Dutch
Goals
Verwerven van basiskennis van de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting. Na afloop van het blok moet de student in staat zijn om zelfstandig problemen op het gebied van de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting, die geen betrekking hebben op concernstructuren, grensoverschrijdende structuren of fusies en splitsingen, te onderkennen en te analyseren en er mogelijke oplossingen voor aan te dragen.
Description
In dit blok staat de belastingheffing over de winst van NV’s, BV’s en andere lichamen centraal. Het blok vormt een inleiding op de belastingheffing over de winst van vennootschappen. In het masterblok Fiscaal concernrecht wordt hierop voortgebouwd. Centraal in het blok Vennootschapsbelasting staat de Nederlandse vennootschapsbelasting. In het blok komen aan de orde de specifieke aspecten van de bepaling van de winst bij vennootschappen voor de vennootschapsbelasting ten opzichte van die voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Behandeld worden de afbakening voor de vennootschapsbelasting van het subject en het object, de storting van kapitaal en de uitdeling van winst, de aftrek van rente en de verrekening van verliezen. Verder komen, inleidend, aan de orde de voor de vennootschapsbelasting specifieke leerstukken van de deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid. Naast de vennootschapsbelasting wordt aandacht besteed aan de dividendbelasting, die wordt geheven bij de winstuitkeringen door een vennootschap aan haar aandeelhouders. Bij de behandeling van de diverse onderwerpen komen ook de specifiek voor de vennootschapsbelasting geldende Europese regelingen aan bod, zoals de Moeder-dochterrichtlijn.
Literature
Vennootschapsbelasting (inleidend)
* J.A.G. van der Geld, Hoofdzaken vennootschapsbelasting, laatste druk, Kluwer óf
* E.J.W. Heithuis e.a., Compendium van de vennootschapsbelasting, laatste druk

Vennootschapsbelasting (verdiepend)
* J.L. van de Streek, S.A.W.J. Strik, Cursus belastingrecht (Vennootschapsbelasting), studenteneditie, laatste editie, Kluwer, óf
* J.N. Bouwman, Wegwijs in de Vennootschapsbelasting, laatste druk, SDU

Dividendbelasting
* O.C.R. Marres en P.J. Wattel, Dividendbelasting, FED fiscale studieserie nr. 26, laatste druk, Kluwer

Voor een eerste kennismaking met de vennootschapsbelasting kan het boek van Van der Geld of Heithuis gebruikt worden. Wie in de master niet het blok Fiscaal concernrecht gaat volgen, kan voor het blok Vennootschapsbelasting hiermee volstaan, naast de literatuur en rechtspraak die bij de taken in de onderwijsgroepen en in de colleges besproken worden. De verdiepende literatuur is voorgeschreven voor het masterblok Fiscaal concernrecht. Wie dit blok gaat volgen, kan ook alleen het boek van Van de Streek en Strik of van Bouwman aanschaffen.
Voor de dividendbelasting wordt zowel voor het bachelorblok Vennootschapsbelasting als voor het masterblok Fiscaal concernrecht het boek van Marres en Wattel gebruikt.
Prerequisites
TRANSITIONAL REGULATION (TAX3005):
Only for bachelor Fiscal Economics students who started the programme prior to academic year 2019/20.
This is a compulsory course in your THIRD year.

PREREQUISITES:
Voor een goed begrip van de vennootschapsbelasting is enige kennis van de inkomstenbelasting onontbeerlijk. Degenen die weinig of geen kennis van de inkomstenbelasting hebben, wordt daarom dringend aangeraden om voor de aanvang van het blok een beknopte inleiding in de inkomstenbelasting door te nemen.
Bruikbaar zijn, uit het boek:
* C.A. de Kam P.M. van Schie e.a., Belastingrecht in Hoofdlijnen, Studenteneditie, FED fiscale studieserie 38, laatste druk, Kluwer, Hoofdstuk 2
of uit het boek:
* M.L.M. van Kempen, P.H.J. Essers e.a., Cursus belastingrecht (Inkomstenbelasting), studenteneditie laatste druk, Kluwer, Hoofdstuk 1
of uit het boek:
* L.G.M. Stevens, Elementair belastingrecht voor economen en bedrijfsjuristen, laatste editie, theorieboek, Hoofdstuk 4. Dit hoofdstuk geeft een kort overzicht van de structuur van de inkomstenbelasting.
Uit hetzelfde boek kan desgewenst vooraf ook nog worden bestudeerd:
* hoofdstuk 6, voor de begrippen onderneming, ondernemer en totale winst, en hoofdstuk 7, voor de jaarwinstbepaling.
Teaching methods (indicative; course manual is definitive) PBL / Lecture
Assessment methods (indicative; course manual is definitive) Written Exam
Evaluation in previous academic year For the complete evaluation of this course please click "here"
This course belongs to the following programmes / specialisations
Bachelor Fiscal Economics Year 2 Compulsory Course(s)
Transitional Regulations See prerequisites