Courses Master Display 2023-2024

Course Description To PDF
Course title Winst uit Onderneming
Course code TAX3004
ECTS credits 6,5
Assessment Whole/Half Grades
Period
Period Start End Mon Tue Wed Thu Fri
2 30-10-2023 15-12-2023
Level no level
Coordinator Arjan Thomassen
For more information: arjan.thomassen@maastrichtuniversity.nl
Language of instruction Dutch
Goals
Doelstelling van dit blok is het verwerven van een grondige kennis inzake de fiscale winstbepaling in de inkomstenbelasting en de winstbepaling in de jaarrekening. Na afsluiting van dit blok weet de student wanneer sprake is van ondernemerschap, kan de student de fiscale winst van een onderneming bepalen en is hij in staat de staking van een onderneming fiscaal te begeleiden. Ook is de student in staat te adviseren bij investeringsbeslissingen.
Description
In het blok winst uit onderneming staan de fiscale aspecten van de ondernemer en zijn onderneming centraal en wordt tevens de koppeling gemaakt met Tax accounting. In het blok wordt begonnen met de bestudering van de personen die winst uit onderneming en resultaat uit overige werkzaamheden genieten. Het gehele blok ziet op de bestaanscyclus van een onderneming vanuit fiscaal perspectief, startend met het ontstaan van een onderneming en eindigend met de staking van de onderneming. Het blok begint met een afbakening van het fiscale begrip onderneming waarna aandacht wordt besteed aan de diverse aspecten van de fiscale winstbepaling. In de werkcolleges Tax Accounting wordt in dit verband aan de hand van opdrachten ingegaan op de afleiding van de fiscale winst uit de vennootschappelijke of bedrijfseconomische winst, met andere woorden de fiscale comptabiliteit. In het vervolg van het blok wordt zowel in de onderwijsbijeenkomsten als in de colleges ingegaan op de nadere uitwerking van het goed koopmansgebruik. In dit kader komen o.a. de vermogensetikettering, de ondernemingskosten, vrijstellingen en de foutenleer aan de orde. Daarna zal de aandacht gericht worden op de fiscale balanswaardering (voorraad, onderhanden werk, debiteuren, bedrijfsmiddelen en afschrijvingen, fiscale reserves, voorzieningen) en op de belastingfaciliteiten voor ondernemers. Tenslotte zal diepgaand aandacht besteed worden aan bedrijfsopvolging, firmaproblemen, de oudedagsvoorziening voor ondernemers en de staking van ondernemingen (met aandacht voor overlijdenswinst, inbreng in man-vrouwfirma en doorschuiving in familiesfeer).
Literature
Literatuur:
* H. Mobach e.a., Cursus Belastingrecht, deel Inkomstenbelasting, Kluwer,
* in blokboek aangegeven besluiten, jurisprudentie en tijdschriftartikelen,
* W.J. de Kort, Bedrijfseconomie voor fiscalisten, Sdu Fiscale & Financiële Uitgevers, Amersfoort
Prerequisites
See the "Addendum to Chapter XVI SBE Bachelor’s study programmes, article 16.8 in the SBE BSc EER 2023-2024" and the "Transitional Regulations for BSc Fiscal Economics, Appendix I article 8 in the SBE BSc EER 2023-2024" for more information.
Teaching methods (indicative; course manual is definitive) PBL / Presentation / Lecture / Assignment
Assessment methods (indicative; course manual is definitive) Written Exam / Assignment
Evaluation in previous academic year For the complete evaluation of this course please click "here"
This course belongs to the following programmes / specialisations
Transitional Regulations See prerequisites