Courses Master Display 2023-2024

Course Description To PDF
Course title Estate Planning: Bedrijfsopvolging
Course code TAX4008
ECTS credits 6,5
Assessment Whole/Half Grades
Period
Period Start End Mon Tue Wed Thu Fri
4 5-2-2024 28-3-2024
Level no level
Coordinator Raymond Luja
For more information: raymond.luja@maastrichtuniversity.nl
Language of instruction English
Goals
- De student bezit kennis van geselecteerde fiscale faciliteiten gericht op de bedrijfsopvolging in het midden- en kleinbedrijf. - De student kan een beredeneerd oordeel vormen over de fiscale aspecten van een voorgenomen bedrijfsopvolging. - De student is zich bewust van de samenloop van fiscale heffingswetten (loon- en inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, schenk- en erfbelasting, overdrachtsbelasting, dividendbelasting) en van het fiscale recht en het civiele recht (erfrecht, huwelijksvermogensrecht, ondernemingsrecht). - De student is zich in bewust van de fiscale aandachtspunten bij het adviseren van MKB-ondernemers over bedrijfsopvolging. - De student kan in teamverband een presentatie voorbereiden en presenteren.
Description
In dit blok wordt het onderwerp Estate Planning behandeld vanuit het perspectief van de ondernemer in een kleine of middelgrote onderneming (MKB). Centraal staat daarbij de samenloop tussen de vennootschapsbelasting, de loon- en inkomstenbelasting en de schenk- en erfbelasting. Gekeken wordt naar samenwerkingsverbanden tussen ondernemers met het oog op bedrijfsopvolging, waaronder de fiscale behandeling van personenvennootschappen. Ook wordt ingegaan op de positie van de directeur-grootaandeelhouder (DGA) en de bijzondere regelingen die voor hem gelden (fictief loon, terbeschikkingstelling van vermogen aan de BV, de terugkeer van de VPB naar de IB). In het kader van de bedrijfsoverdracht wordt ook gekeken naar vragen omtrent bedrijfsopvolging bij overlijden, overdracht bij leven, alsmede het beleggen van vermogen na bedrijfsoverdracht (o.a. vastgoed) en de mogelijkheid tot het opbouwen van lijfrenten. Al deze onderwerpen worden op een gevorderd niveau behandeld. In dit blok zullen tevens recente fiscale en civielrechtelijke ontwikkelingen aan bod komen die samenhangen met de onderwerpen Estate planning en bedrijfsopvolging, waaronder de flex-BV en het huwelijksvermogensrecht. Deze onderwerpen zullen mede in de vorm van presentaties door studenten verzorgd worden.
Literature
Voor dit blok wordt de student de keuze gelaten uit een aantal handboeken. Daarnaast dienen artikelen te worden bestudeerd evenals recente parlementaire stukken. Tot de verplichte literatuur behoort Essers / Van Kempen, Cursus belastingrecht (Inkomstenbelasting), studenteneditie 2012/2013, Kluwer, of latere editie. Tot de optionele literatuur behoort Bouwman, Wegwijs in de Vennootschapsbelasting, 13e druk, 2013, Sdu, of latere editie, Bollen-Vandenboorn (red.), Pensioen en de belangrijkste toekomstvoorzieningen, 5e druk, 2014, of latere editie, Sdu; Marres / Wattel, Dividendbelasting, 4e druk, 2011, Kluwer; Martens / Sonneveldt, Wegwijs in de Successiewet, 18e druk, 2013, Sdu, of latere editie óf Van Vijfeijken, Cursus belastingrecht (Schenk- en Erfbelasting), studenteneditie 2013/2014, Kluwer, of latere editie; Van der Wiel-Rammeloo, Loonheffingen, 7e druk, 2013 of latere editie, Kluwer, óf Van Westen, Cursus belastingrecht (Loonbelasting), studenteneditie 2013/2014 of latere editie, Kluwer; Gassler / Van Kempen / Verbaan, Cursus belastingrecht (Overdrachtsbelasting), studenteneditie 2013/2014 of latere editie, Kluwer óf Van Straaten, Wegwijs in de Overdrachtsbelasting, 18e druk, 2013 of latere editie, Sdu; Hamers / Van Vliet, Inleiding personenvennootschappen, vierde druk, 2012, Boom; Van Mourik / Nuytink, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, 5e druk, 2012, Kluwer, of latere editie.
Prerequisites
De student dient een grondige kennis te hebben van de Nederlandse loonbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting en kennis op hoofdlijnen van de schenk- en erfbelasting, de dividendbelasting en de overdrachtsbelasting. Verder is kennis op hoofdlijnen van het Nederlandse ondernemingsrecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht wenselijk.
Teaching methods (indicative; course manual is definitive) PBL / Presentation / Lecture
Assessment methods (indicative; course manual is definitive) Final Paper / Written Exam / Presentation
Evaluation in previous academic year For the complete evaluation of this course please click "here"
This course belongs to the following programmes / specialisations
Master Fiscal Economics Law Elective(s)